Latest Entries

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

alay 奉仕
Root word = alay 奉仕 (offer) (sacrifice)


奉仕する 捧げる
(mag-) AF mag-alay  nag-alay  nag-aalay  mag-aalay
Glen mag-alay ka nga ng bulaklak sa mahal na birheng Maria. グレン 聖母マリヤに献花しなさい
Nag-alay si Beth ng panalangin pagkatapos niyang nakapasa sa exam.ベスは試験に合格したあとに祈りを捧げた
Nag-aalay sila ng sayaw sa Obando para magkaanak.彼らは子供ができるようにオバンドに踊りを捧げている
Ihanda niyo na ang mga kandila at bulaklak, mag-aalay na tau.祈りを捧げる者のためにローソクと花を準備しなさい

提供できる 提供したことがある 捧げられる 捧げたことがある
(maka-)AF makaalay  nakaalay  nakakaalay  makakaalay
Makaalay ka pa kaya ng bulaklak sa puntod ng tito mo kapag umalis ka na dito? 貴方は今でも もし貴方がここを去っても伯父さんの墓に花を捧げることができるかしら?
Nakaalay siya ng isang magandang kanta sa kanyang mga magulang.彼女は両親に一つの美しい歌を捧げることができた。
Nakakaalay pa rin siya ng panahon sa akin kahit nasa malayo na siya.彼は遠くにあっても私に相変わらず時間を与えています。
Makakaalay na siguro tayo ng panalangin ngayon sa mga mahal nating yumao.- 私たちは亡くなった私たちの愛に今 祈りを捧げることができるでしょう。

提供することがでる
(makapag) AF   makapag-alay /nakapag-alay  nakakapag-alay  makakapag-alay
Makapag-alay ka pa kaya ng panahon para sa akin?君はまだ僕のために時間を費やすことができる?
Dahil sa pagmamahal ni Tomas kay Lorna nakapag-alay siya ng tula.-トーマスのロルナに対する愛のために彼は詩を捧げた。
Nakakapag-alay ka pa ba ng tula sa mga babae?貴方はまだ女性たちに詩を捧げることができますか?
Kahit anung sabihin mo makakapag-alay pa din ako ng panahon para sayo.貴方が言うことは何でも私は貴方のために時間を割くことができます。

 
(みんなで いっしょに)提供する 奉仕しる
(makipag-)AF  makipag-alay  nakipag-alay  nakikipag-alay  makikipag-alay
 Hoy donna, sumama ka naman minsan makipag-alay ng tulong sa amin.ドンナ、時たま私たちと一緒に私たちに援助をちょうだい。
 Kahapon nakipag-alay kami ng pagtakbo para sa mga batang may Cancer.昨日 私たちは 癌のある若者たちのためにマラソンを提供した。
 Sumasama siyang nakikipag-alay ng panalangin para sa paggaling ng kanyang ina.彼女は病気の母親の回復のために祈りを提供しています。
 Makikipag-alay ako ng aking oras para makatulong sa paglilinis sa barangay.私は村をきれいにする時間を提供するでしょう。
                                      
捧げる、申しでる
(i-)OF  ialay  inialay  iniaalay  iaalay
 Ialay mo na ang mga bulaklak.今 花を捧げなさい。
 Inialay niya ang manok sa mga anito.彼女は神に鶏を捧げた。
 Iniaalay ko ang kantang ito para sa aking mga magulang.私はこの歌を両親のために捧げています。
 Iaalay mo pa ba ang kandila mamaya? 後で(さらに)ローソクを捧げるのですか

捧げる、申しでる
(-anOF  alayan inalayan  inaalayan aalayan
 Alayan natin ng mga prutas ang mahal na bhuda.親愛なる仏に果物を捧げましょう
 Kanina inalayan namin ng bulaklak ang puntod ni lola.さっき私たちは祖母の墓に献花した。
 Bakit inaalayan mo pa din ng chocolate si Rona kahit ayaw niya sayo? どうして君はロナに彼女が君を嫌っていてさえもチョコレートを与えているのですか?
 Mamaya aalayan  ko ng insenso ang poon sa bahay.- Later,後で私は家の主に線香を上げます。
 
~のために提供する 奉仕する
(ipag-)OF ipag-alay ipinag-alay ipinag-aalay ipag-aalay
Ben ipag-alay mo naman ako ng kandila sa puntod ni lola.ベン、おばあさんのお墓に私のために ロウソクを上げて。                  
Bigas at de lata ang ipinag-alay niya sa mga nasalanta ng bagyo.彼女は台風の被害者に米とイワシを提供した。
Cake ang ipinag-aalay niya sa kaniyang  yumaong asawa.彼女は亡き夫にケーキを供養しています。             
Ipag-aalay mo din ba ako ng kandila sa puntod ng lola ko? 君もまた私のために祖母の墓にロウソクを捧げるのですか?

~で捧げる 奉仕する 捧げる(動作を行うための手段(道具)を表す、道具補語を主語にする、道具フォーカス接辞)
(ipang)OF  ipang-alay  ipinang-alay ipinang-aalay  ipang-aalay
Pumpon ng bulaklak ang ipang-alay mo sa iyong kasintahan.君の恋人に花束を捧げなさい。
Ipinang-alay ko sa  puntod ng aking lola ang binili kong bulaklak kanina.私はさっき買った花を祖母の墓に捧げました。
Bakit pagkain at insenso ang madalas ipinang-aalay ng mga instik sa kanilang bhuda.どうして中国の人々は彼らの仏に食べ物と線香を捧げているのですか?
Ipang-aalay ko ang ginawa kong cookies sa mga kaibigan ko.私は友達たちに私の作ったクッキーを提供します。

提供できる 提供してしまう 奉仕できる 奉仕してしまう
(mai- )OF maialay  naialay  naiaalay maiaalay
 Maialay pa ba natin iyan?君はまだそれを提供できますか?
Naialay na niya ang oras niya kanina sa pagtulong sa binagyo.彼はさっき台風の救助に彼の時間をさいた。
Paglilinis ang naiaalay niya sa mga kabarangay ni Ruel.清掃はルエルが村民たちに奉仕できてることです。
Pagsali sa pagtakbo lang maiaalay ko para sa ilog Pasig.パシグ川のために私が奉仕できるのはマラソンに参加することだけだ。


提供できる 提供してしまう 奉仕できる 奉仕してしまう
(ma- -an )OF maalayan naalayan  naaalayan  maaalayan
Maalayan mo pa kaya ng panahon mo ang pagsama sa akin? 君は私との同行にまだ君の時間を提供できるかしら?
Naalayan na ni Pedro ng isang magandang awitin ang kanyang sinisinta.ペドロはある美しい歌をガールフレンドに捧げることができた。
Kahit hindi siya taga dito naaalayan ni Vilma ng tulong pinansyal ang mga tao dito.たとえビルマがここの出身でなくても彼女はここの人々に経済支援を提供できている。
Maaalayan din natin ng magandang sayaw ang ating paaralan.私たちもまた私たちの学校にすばらしい踊りを提供できます。

提供してもらう/させる
(magpa-)AF magpaalay  nagpaalay nagpapaalay  magpapaalay (offer something with the help of others)
Magpaalay ka naman ng panalangin para sa yumao mong magulang.他界した両親のために祈ってもらいなさい。
 Nagpaalay ng tulong ang kompanya ni Teddy sa mga nasunugan.テディの会社は火災犠牲者に援助をさせた。
 Nagpapaalay pala ngayon ang pamilya nina Edna sa simbahan.エドナの家族たちは教会に援助をさせています。
 Magpapaalay daw bukas sa simbahan para sa masaganang ani.(私たちは)豊作のために教会に(作物を)提供してもらいます。
- We will offer (pertaining to gods) tomorrow for abundant harvest.

提供させる
(ipa- )OF ipaalay  ipinaalay  ipinapaalay ipapaalay
Ipaalay mo na 'yong mga natirang bulaklak sa mahal na birhen.聖母マリアにその余った花を提供させなさい。
Ipinaalay ni tatay ang alaga niyang manok. 父はペットの鶏を提供させた。
Bakit ipinapaalay mo pa sa Mahal na birhen ang bulaklak na inalay natin sa puntod ni lola?なぜ、あなたはまだ、わたしたちが聖母マリアに申し出た花を祖母の墓に提供させるのですか?
Sabi ni mayor ipapaalay niya ang mga "relief goods" sa mga nasalanta ng bagyo.市長は台風の被害者に救援物資を提供させると言っています。

haba 長さ

root word=haba 長さ

長くなる 時間がかかる、 
(um-) AF humaba humaba humahaba hahaba
Humaba na ang buhok ko. 私の髪は伸びた
Humaba kahapon ang pagkakagawa niyo sa tinapay.昨日 君のパンの仕上がりは時間がかかった
Humahaba ang araw ng unti-unti.日が少しずつ長くなっている
Hahaba ang buhok mo kapag kakainin mo ito.もしこれを食べるとあなたの髪は長くなる。

時間をかける、延長する、長くする 
(-an) OF habaan hinabaan hinahabaan hahabaan
Habaan mo ang buhok mo.髪を伸ばしなさい。
Hinabaan niya ang oras.彼は時間を長くした。
Hinahabaan ni Dina ang buhok niya.髪の毛を伸ばしている。
Hahabaan ng guro ang oras ng eksaminasyon.先生はテストの時間を長くする。

(時間 長さを)長くしてもらう 長くさせる 拡張させる
(magpa-) AF magpahaba nagpahaba nagpapahaba magpapahaba (grow)
Magpahaba ka ng buhok mo. 髪を伸ばしなさい。
Nagpahaba ka na ba ng buhok mo? 君はもう髪を伸ばしたの?
Tuwing bakasyon marami ang nagpapahaba ng buhok.休暇のたびに髪がたくさん伸びています。
Ako ay magpapahaba ng kuko sa isang taon. 私は来年 爪を伸ばします。

(~で)時間がかかる ~で長くなる
(ika-)OF ikahaba ikinahaba ikinakahaba ikakahaba ( extend)
Si Ken ay nagdonasyon ng dugo upang ikahaba ng buhay ng nangangailangan nito.ケンはこの貧しい生活を長らえるために献血をした。
Malaki ang ikinahaba ng buhok niya. 伸びた彼女の髪は大きい。
Ikinakahaba ng kanyang buhay ang kanyang mga masasayang alaala.彼女の楽しい思い出で彼女の暮らしが拡張しています。
Iwasan mo ang bisyo at iyan ang ikakahaba ng buhay mo君の生活に時間を費やす悪行を葬りなさい。

(時間 長さを)長くしてもらう 長くさせる
(pa-in)OF pahabain pinahaba pinapahaba pahahabain (grow)
Pahabain mo na ang mitsa ng paputok. 花火の芯を伸ばして貰いなさい。
Pinahaba ko ang aking kuko para may pangkalmot ako sa iyo kapag inaway mo ako. 私は貴方が喧嘩を売ったときにひっかき傷を付けるために爪を伸ばした。
Pinapahaba ko na ang aking buhok para maging maganda ako.私は美しくなるために髪を伸ばしています。
Pahahabain niya ang oras niya sa paglalaro. - He will extend his time for playing.彼は遊び時間を伸ばして貰います。

(時間 長さを)長くしてもらう 長くさせる
(pa-an)OF pahabaan pinahabaan pinapahabaan pahahabaan ( prolong, lengthen)
Ako ay kalahok sa pahabaan ng salita.- 私は発言を長くしてもらう参加者です。
Pinahabaan ko ang aking pasensiya sa aking makulit na kapatid.- 私は頑固な兄弟に私の忍耐を伸ばした。
Pinapahabaan ko lagi ang damit ko para hindi magalit ang aking kasintahan. 私は恋人が怒らないように私の服を長くしてもらっています。
Kanyang pahahabaan ang kanilang bakuran.-彼が延長するのは彼らの庭です。

hawak掴む事、掴んでいる物 握り

rootword=hawak掴む事、掴んでいる物 握り

掴む 握る
(um-)AF humawak humawak humahawak hahawak
Humawak ka sa kamay ko.私の手を掴みなさい。
Humawak siya sa paa ko.彼は私の足を掴んだ。
Humahawak si Dina sa maliit na tite ni Ken.ディナは小さなケンのチンポを握っている。
Hahawak ako sa leeg mo kapag ayaw mo makinig.言う事を聞かないと私は貴方の首を掴みますよ。

掴む 握る
(-an)OF hawakan hinawakan hinahawakan hahawakan
Hawakan mo ang tite ko.チンポを掴みなさい
Huwag mong hawakan ang damit ko.私の服を掴むな。
Gusto kong hawakan ang asong iyan.私はその犬に触りたい。
Hinawakan niya ang paa ko.彼は私の足を掴んだ。
Hinahawakan niya ang maliit na isda.彼は小さい魚を掴んでいる。
Hahawakan ko ang suso mo kapag ayaw mo makinig.言う事を聞かないと私は貴方の胸を掴みますよ

掴む 握る
(mag-)AF maghawak naghawak naghahawak maghahawak
Kayong dalawa ang maghawak nitong bandila.この旗を握るのは君たち2人だ。
Sila ay naghawak kamay kanina.彼らがさっき手を握った。
Nahuli si Ken at si Anna na naghahawak kamay.ケンとアンナは手をつないでるのを見られた。
Lagi kayong maghahawak ng kamay kapag tumatawid kayo ng kalsada.通りを横断する際にはいつも君たちは手を握ります。

掴む 握る 占有する
(mang-)AF manghawak nanghawak nanghahawak manghahawak
Ako ay magsisimula nang manghawak ng kamay.私は(他の人々の)手を握る事を始めます。
Sino ang nanghawak sa kamay ko?だれが私の手を握ったのですか?
Nanghahawak na naman ng kamay ang kanyang kaklase.彼のクラスメイトは再び手を握っています。
Manghahawak ka ba ng dibdib ng iyong kaklase? 君は同級生の胸を握るのですか?

握ることができる 握ってしまう
(ma- -an)OF mahawakan nahawakan nahahawakan mahahawakan
Gusto kitang mahawakan kahit sandali lamang.僕はたとえ少しだけでも君を抱いてみたい。
Nahawakan ng aking kaklase ang aking kamay kanina.私の同級生はさっき私の手に触れてしまった。
Lagi kong nahahawakan ang aking mga laruan.僕はいつも僕のおもちゃを握っています。
Ikaw ay mahahawakan ko din.- I will touch you soon.僕も君を触るよ。

(みんなで)握る 掴む
(maki-)AF makihawak nakihawak nakikihawak makikihawak
Ako ay pumunta sa simbahan upang makihawak sa patron. 私は守護聖人に触れるように教会へ行った。
Nakihawak ako sa lubid ng naghihimalang itim na Nazareno.私はナザレノの神秘的な黒いロープを(他の者と)握った。
Maraming tao ang nakikihawak sa Poon tuwing may prusisyon. 多くの人々がパレードがあるたびにポーン(キリスト教の神楽を引く黒いロープ)を掴みにいきます。
Makikihawak ka pa ba sa dami ng tao na iyan? 君はまだそこの多くの人々に手をかざすのですか?

いっしょに掴む 握る 握りあう
(makipag-an)AF makipaghawakan nakipaghawakan nakikipaghawakan makikipaghawakan (hold)
Subukan mong makipaghawakan ng kamay sa kanya.君は彼女と手を取り合ってみなさい。
Nakipaghawakan po ako ng kamay sa aking nobyo.私は恋人と手を握りあった。
Nahuli si Angel na nakikipaghawakan ng katawan sa kanyang kasintahan.エンジェルは彼女の恋人の体を掴むことができた。
Makikipaghawakan ako sa mga tao sa welga.私は集会で人々と手を取り合うでしょう。


掴む 握る 占有する
(i-)OF ihawak inihawak inihahawak ihahawak (hold)
Rudy ihawak mo naman ako ng isang pakwan.ルーディー 私にスイカを一つ掴んでください。
Inihawak ko ang kamay ko sa nagbabagang uling.-私は燃えている炭に手をかざした。
Sige ihahawak kita sa patron mamaya.いいよ、後で私は貴方のために守護聖人を握ります。彼女にまず君のバッグを握ってもらいなさい。

握ってもらう 握らせる 掴ませる
(pa- -an)OF pahawakan pinahawakan pinapahawakan pahahawakan (hold)
Pahawakan mo nga sa kaniya muna iyang bag mo.彼女にまず君のバッグを握ってもらいなさい。
Pinahawakan ko kay Ken ang aking dibdib.私はケンにおっぱいを握ってもらった。
Pinapahawakan ko sa kaniya lagi ang aking pitaka.私はいつも彼に私の財布を握らせています。
Pahahawakan mo ba sa akin ang iyong pera?君は私に君のお金を握らすの?

handa 用意 準備

root word=handa 用意 準備

用意する
(mag-) AF maghanda naghanda naghahanda maghahanda
Maghanda ka ng comdom para sa iyot natin. 僕たちのHのためにコンンドームを用意して。
Naghanda ako ng mikropono at kamera.マイクとカメラを用意した。
Naghahanda ako ng "Galaxy tab" sa kaarawan ni Dina. ディナの誕生日に僕は ギャラクシタブを用意している
Maghahanda ako ng bagahe para sa biyahe.私は旅行のための荷物を用意します。

準備する 用意する 
(um-) AF humanda humanda humahanda hahanda
Humanda ka sa paglalakbay. 旅行に行く用意をして。
Humanda na ako sa laban.私は戦うための準備をした。
Humahanda siya para maglaban.彼は戦うための準備をしている。
Hahanda kami para maglaban.私達は戦うための準備をする。

用意する、支度する、準備する、整える、並べる(準備)、設ける、手配する 
(i-) OF ihanda inihanda inihahanda ihahanda
Ihanda mo ang inumin para sa bisita.お客さんの飲み物を用意しなさい。
inihanda ko ang pagkain私は食べ物を用意した。
Inihahanda nila ang pagkain para sa kaarawan ni Dina.彼らはディナの誕生日の食べ物を用意している。
Ihahanda ko ang bagahe para sa biyahe.私は旅行のための荷物を用意します

準備できる 用意できる
(makapag-)AF makapaghanda nakapaghanda nakakapaghanda makakapaghanda
Makapaghanda na nga para sa susunod na eleksiyon.次の選挙の準備ができる。
Nakapaghanda ako nang maaga sa aming klase.私は早くに授業の準備ができた。
Nakakapaghanda ako sa anumang unos na dumarating sa Pilipinas.私はフィリピンに来ている嵐に準備できています。
Makakapaghanda na ako sa aking kaarawan.私は私の誕生日の準備ができます。

準備する、用意する
(-an)OF handaan hinandaan hinahandaan hahandaan
Mayroong handaan sa aming Bayan.私たちの村でお祝いごとがあります。
Hinandaan ni itay at inay ang aking mga kagrupo ng pagkain.父と母は私のグループの食べ物を用意した。
Hinahandaan mo ba lagi ng pagkain ang iyong asawa?君はいつも旦那の食べ物を準備してるのですか?
Hahandaan ko bukas sila kuya ng masarap na putahe.私は兄さんたちのために明日おいしい品を準備します。

準備する、用意する(恩恵フォーカス)~のために
(ipag-)OF ipaghanda ipinaghanda ipinaghahanda ipaghahanda
Ipaghanda mo nga ako ng makakain.食べ物を用意して。
Ipinaghanda ko siya ng kaniyang agahan.私はかれのために朝食を用意した。
Ipinaghahanda ko siya lagi ng pagkain dahil mahal ko siya.私は彼を愛してるからいつも彼の
Ipaghahanda kita mamaya ng hapunan.私はあなたに後で夕食を用意します。

用意してもらう/させる 準備してもらう/させる
(ipa-)OF ipahanda ipinahanda ipinapahanda ipapahanda
Ipahanda mo na ang tubig na panligo ni Ken.風呂の水をケンに用意させなさい。
Ipinahanda ko na ang lahat ng gamit mo para sa biyahe.私は旅行のために貴方のすべての道具を用意させた。
Ipinapahanda ni Ken ang pagkain para sa kaniyang bisita.ケンは訪問者のために食べ物を用意させています。
Ipapahanda ko na ba ang pagkain natin?私は私たちの食べ物を用意させるのですか?

続きを読む

hugot引っ張り出すこと 引き出し

Root word=hugot引っ張り出すこと 引き出し

引き出す 得る 選抜する
(mag-)AF maghugot naghugot naghuhugot maghuhugot (pull out)
Maghugot ka ng manlalaro sa kabilang eskuwelahan.君は反対側(隣の)の学校で選手を獲得しなさい。 - You pull out a player in the other school.
Naghugot siya ng pera sa bulsa.彼はポケットからお金を引き出した。- She pulled out money in her pocket
Si Maria ang naghuhugot ng puting buhok ni tita.マリヤたちは叔母さんの白髪を選抜しています。 - Maria is the one who is pulling out the gray hair of aunt.
Mamaya pala maghuhugot ng isasali sa basketball.あとになってバスケットボールの参加者を選抜します。- Later, we will pull out someone to join the basketball.

引き出す 得る
(-um-)AF humugot humugot humuhugot huhugot (draw/pull out)
Humugot ka na ba ng pera mo? 君は君のお金を引き出したの? - Have you already pulled out money?
Humugot si Flor ng malalim na hininga bago siya pumanaw.フロールは旅立つ前に(死ぬ前に)深い息を引き出した。- Flor drew a deep breath before she died.
Nakita ko na humuhugot ng patalim ang mamang iyon.私はその男が刃物を引き出してるのを見た。 - I saw that man pulling out knife.
Huhugot na sana siya ng baril ng dumating ang mga pulis.警察が到着したときに彼は銃を引き出していればいいのに。- He's about to pull out gun but the the police arrived.

引き出せる 引き出してしまう 得ることができる
(ma-)OF mahugot nahugot nahuhugot mahuhugot
Mahugot mo kaya itong barya nahulog sa kanal? 君は溝に落としたこのコインを取るbニができるかしら。- Can you draw this coin fell in the canal?
Nahugot na niya ang itak sa kaluban niya.彼はさやから刀を抜いてしまった。- He already pulled out the bolo into its sheath.
Nahuhugot na ang saksakan ng TV.テレビのコンセントを抜いてしまっています。 - The socket of the television is already pulling out.
Mahuhugot ko din ang espadang ito.私もまたこの剣を抜いてしまうでしょう。 - I will also pull out this sword.

引き出すことができる 除去する カバーを裂く 出発する
(ma- -an)OF mahugutan nahugutan nahuhugutan mahuhugutan (strip to remove, pull, or tear the covering or outer layer from something)
Teka nga, mahugutan nga ng balahibo ang binti ni Donie.ちょっと待って、私はドニエの脚の体毛を取り除きます。
Nahugutan nang hininga ang pasyente sa kabilang kuwarto.向かいの部屋の患者は息を引き取った。
Nahuhugutan mo ba ng pera ang iba mong kapamilya para sa iyong pag-aaral?君は君の勉学のためにお金を引き出すことができていますか?
Mahuhugutan din ako ng tinik sa lalamunan. 私もまた喉の小骨を取ることができます。

引き出せる 引き出してしまう 得ることができる
(maka-)AF makahugot nakahugot nakakahugot makakahugot
Makahugot nga ng pera sa pitaka ni inay. 俺はかぁちゃんの財布から金を取れるぜ。
Dahil sa pananalig sa diyos nakakahugot pa din kami ng pag-asa.神への信仰のおかげで私たちもまた希望を引き出すことができています。
Makakahugot din ako mamaya ng tinapay sa tindahan.後で 私もお店からパンを得ることができます。

引き出すように依頼する 除去に加わる 
(maki-)AF makihugot nakihugot nakikihugot makakahugot
Tumulong ka sa mga kuya mo, makihugot ka ng inaalis na bakod. 君は兄さんを助け 塀の除去に加わりなさい。
Nakihugot kami ng kable ng kuryente sa kapitbahay. 私たちは電線を近所から引き込んだ。
Nakikihugot ng halaman ang mga bata sa hardin.子供たちは庭の草の駆除に参加しています。
Baka makikihugot kami mamaya ng malaking isda. 私たちはたぶん 後で大きな魚を引き出す(釣り上げる)ことに参加します。

引き出す 取り除く 出発する
(-an)OF hugutan hinugutan hinuhugutan huhugutan
Hugutan mo ng ang bituka ng baboy. 豚の内臓を取り除きなさい。
Kahapon hinugutan na ng Oxygen si mang Bert. 昨日、酸素(吸入器)はバートから外された。
Hinuhugutan na siya ng hininga.彼はもう息を絶っている。
Huhugutan kita ng gabi mamaya sa likod-bahay. 私は君のために裏庭のタロイモを取り除きます(収穫します)


引き出せる 引き出してしまう 得ることができる 取り除いたことがある
(ma-)OF mahugot nahugot nahuhugot mahuhugot (to be able to pull something/ surrender breath)
Mahugot pa kaya ang punyal na to.この短剣を抜くことがでるかしら?
Nahugot mo na ba ang buto ng manok?君は鶏の骨を取り除いたことがありますか?
Nahuhugot na ang kanyang hininga.彼はすでに息絶えています。
Mahuhugot din ang singsing na ito mamaya.あとでこの指輪はまた外されます。

引き出せる 引き出してしまう 得ることができる 取り除いてしまう
(ma- -an )OF mahugutan nahugutan nahuhugutan mahuhugutan
Mahugutan na nga ng dumi ang bituka ng manok. (私は)鶏の内臓の汚れを取り除きます。
Para akong nahugutan ng malaking tinik.私は大きな刺を取り除くことができたみたいです。
Nahuhugutan na si Marlon ng hininga. マリオは息を途絶えようとしている。
Mahuhugutan na din siya ng alalahanin. ついに、彼は心配から解放されるでしょう。

~引き出すことができる 取り除くことができる
(mapag- -an) mapaghugutan napaghugutan napaghuhugutan mapaghuhugutan
Mapaghugutan din natin pera ang savings mo sa bangko. 私たちもまた銀行の貴方の預金を引き出すことができます。
Napaghugutan ni Randy ng lakas ang kanyang mga kaibigan.ランディーは彼の友達たちの力を引き出すことができた。
Ang kanyang mag-ina ang napaghuhugutan niya ng lakas ng loob. 彼は心の強さを彼の妻と子から引き出すことができています。
Sabi ni Celia mapaghuhugutan din ng pera ang konte niyang ipon セリアは少しの貯金を引き出すことができると言ってます。

引き出させる 引き出してもらう
(magpa-)AF magpahugot nagpahugot nagpapahugot magpapahugot
Saka ka na lang magpahugot ng puting buhok.また今度 白髪を抜いてもらいなさい。
Nagpahugot na ako ng labanos sa bukid. 私は大根を畑から掘りだしてもらった。
Bakit nagpapahugot ka pa ng miyembro sa "team" mo?どうして 君は君のチームからメンバーを引き抜かせているの?
Magpapahugot ako ng maraming kamote.私はたくさんのサツマイモを掘りだしてもらいます。

引き出させる 引き出してもらう 引き出してしまう
(ipa- )OF ipahugot ipinahugot ipinapahugot ipapahugot- pull out
Ipahugot mo na ang kaniyang baril para matakot ang mga kalaban natin. 君は彼の銃を我々の敵が怯えるために引き出してもらいなさい。
Ipinahugot niya ang tinik sa kanyang paa.彼女は脚の刺を抜いてもらった。
Ipinapahugot ko ang nakatusok na piko sa lupa. 私は地面に刺さったシャベルを引き抜いて貰っています。
Ipapahugot ko sayo ang kutsilyong nakasaksak sa likod niya.私は貴方に彼の背中に刺さってしまったナイフを抜いて貰います。

引き出させる 引き出してもらう 引き出してしまう 根こそぎにしてもらう
(pa- -an)OF pahugutan pinahugutan pinapahugutan pahuhugutin (uproot)
Roel pahugutan na natin ng damo ang hardin natin.ロエール 庭の雑草を駆除してもらいましょう
Pinahugutan ko ang putting buhok si lola. 私はおばあさんの白髪を取ってもらった。
Laging pinapahugutan ni Marco ng mga uod ang mga pananim.マルコはいつも作物の害虫を駆除してもらっています。
Mamaya pahuhugutin din kita sa bukid ng mga kamote.あとで私はあなたに畑のサツマイモを引き出してもらいます。
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。